30-dniowe prawo do zwrotu wszystkich produktów
Polski pl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
30-dniowe prawo do zwrotu wszystkich produktów
Polski pl
 • Deutsch de
 • English en
 • français fr
 • Nederlands nl
 • Italiano it
 • Polski pl
wózek sklepowy 0

Warunki

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

Spis treści

 1. zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Obowiązujące prawo
 9. Miejsce jurysdykcji
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki (dalej „OWH”) easyAMZ GmbH (dalej „sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) ze sprzedającym w odniesieniu do sprzedawcy w jego Internecie -shop uzupełnia towar pokazane. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samodzielną działalnością zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowy na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decyduje odbiór towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw pojawia się jako pierwsza. Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w powyższym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), zgodnie z Warunkami użytkowania PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / useragreement pełna lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków płatności bez konta PayPal, dostępny w pełnym https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- . Jeśli klient płaci za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, sprzedawca już deklaruje przyjęcie oferty klienta w momencie, w którym klient kliknie przycisk w celu zakończenia procesu składania zamówienia.

2.5 Jeśli zostanie wybrana metoda płatności „Amazon Payments”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: „Amazon”), z zastrzeżeniem Amazon Payments Europa Umowa użytkownika, dostępny pod adresem https: //payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli klient wybierze „Płatności Amazon” jako metodę płatności podczas procesu składania zamówienia online, wysyła również polecenie zapłaty do Amazon, klikając przycisk kończący proces składania zamówienia. W takim przypadku sprzedawca deklaruje już akceptację oferty klienta w momencie, w którym klient uruchamia proces płatności poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces zamówienia.

2.6 W przypadku składania oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego, tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę po zawarciu umowy i przesłany klientowi w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia. został wysłany. Jakiekolwiek dalsze udostępnianie treści umowy przez sprzedającego nie ma miejsca. Jeśli klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane logowania.

2.7 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wejściowe, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększana jest reprezentacja na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.8 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.9 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi upewnić się, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) prawo odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci na ogół mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w zasadach odstąpienia od umowy sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewów pieniężnych przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew, opłaty za kurs wymiany) lub cła lub podatki przywozowe (np. Cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przekazem pieniężnym, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.5 W przypadku wybrania metody płatności „SOFORT” płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT”, klient musi posiadać aktywowane konto bankowości internetowej do udziału w „SOFORT”, odpowiednio się zidentyfikować podczas procesu płatności i potwierdzić dyspozycję płatności do „SOFORT”. Bezpośrednio po tym następuje transakcja płatnicza przez „SOFORT” i obciążenie rachunku bankowego klienta. Więcej informacji na temat metody płatności „SOFORT” klient może uzyskać w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Jeśli wybierzesz jedną z metod płatności oferowanych przez usługę płatniczą „Shopify Payments”, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe ”). Poszczególne metody płatności oferowane za pośrednictwem Shopify Payments są przekazywane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy. W celu realizacji płatności Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, do których klient może być osobno wskazany. Więcej informacji na temat „Shopify Payments” można znaleźć w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki pod wskazany przez klienta adres dostawy, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy. W odróżnieniu od tego przy wyborze metody płatności PayPal decyduje adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2 Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z przyczyn leżących po stronie klienta, klient ponosi uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę. Nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeśli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku kosztów zwrotu, jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, obowiązują postanowienia zawarte w polityce anulowania sprzedawcy.

5.3 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności

Jeśli sprzedawca wpłaci zaliczkę, zachowuje prawo własności dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 Jeżeli Klient występuje jako konsument, proszony jest o złożenie reklamacji u dostawcy na dostarczony towar z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Prawo właściwe

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu ruchomości. W przypadku konsumentów taki wybór prawa obowiązuje tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta.

9) miejsce jurysdykcji

Jeśli klient działa jako kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedającego. Jeżeli siedziba klienta znajduje się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności sprzedawcy, jeżeli umowę lub roszczenia z umowy można przypisać przedsiębiorcy lub działalność handlowa. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca zawsze ma prawo wezwać sąd w siedzibie klienta.

10) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów, ale jest do tego skłonny.